ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ได้รับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุน ให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ปกครองประเทศ ด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวไทย”
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน
จันทร์มณี มากทุ่งแร่ ภาพ
ญานิศา พรหมเรือง ภาพ
เกรียงเดช จันทร์ฉาย ภาพ
ฉัตรชัย วารสุข ภาพ
ศศิธร เหล่าบุญกล่อม ภาพเคลื่อนไหว

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2559,16:28   อ่าน 2240 ครั้ง