ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1
23 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธให้ปฎิบัติในทางที่ดีและถูกต้องในการดำเนินชีวิต โดยมีดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ยผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องห้องโสตทัศนศึกษาชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพข่าว/รายงาน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,13:17   อ่าน 1097 ครั้ง