ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินครูผู้ช่วยและปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้ให้มีการประเมินครูผู้ช่วยและการปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ และกิจกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฎิบัติราชการในโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมองค์กรและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฎิบัติตน การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,14:41   อ่าน 1616 ครั้ง