ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม "วันสุนทรภู่"

             วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับคณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ได้ดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม "วันสุนทรภู่" ซึ่งจัดกิจกรรมการแสดงวรรณคดีไทยในบทเรียน จากคณะการแสดงละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา จำนวน 6 เรื่อง คือ

            - เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา
            - เรื่องมัทธนพาธา
            - เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
            - เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
            - เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา
            - เรื่องรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก

             วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีผลงานประพันธ์มากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมชิ้นเอกของท่าน ก็มีความยาวถึง 12,706 บท ถือได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลก ในขณะที่บทประพันธ์เรื่องอีเลียต (Iliad)) และโอเดดซี (Odyssey)ของฝรั่งที่ว่ายาวที่สุด ยังมีเพียง 12,500 บทเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก

              โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

                                                                            


โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,23:00   อ่าน 1318 ครั้ง