ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ร่วมกับ เครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร การอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน
พรหมมาตร์ อิฐกอ ภาพ

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,11:22   อ่าน 1431 ครั้ง