ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายยุวชนประชาธิปไตย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

22-23 กรกฎาคม 2560 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดค่ายยุวชนประชาธิปไตย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหนักเรียนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ได้มีการหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำและร่วมกันหาแนวทางนโยนายการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันกับคณะครู ซึ่งมีการจำลองบทบาทสมมติและสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และได้ฝึกให้นักเรียนมีการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายไป โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดสวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
จันทร์มณี มากทุ่งแร่ ภาพ


โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,11:32   อ่าน 2265 ครั้ง