ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

6 มีนาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพร เข้าประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจฯ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,18:55   อ่าน 1767 ครั้ง