ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำปีการศึกษา 2563

12-13 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนต้นแบบอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเจ้าภาพ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสตรีทุ่งสง และโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นเจ้าภาพสลับหมุนเวียนความรู้และจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้วยระบบ video conference โดยมีนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี และมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักศึกษาฝึกสอนได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
บรรพต กลิ่นสุม ภาพ
ฉวีวรรณ กู้เมือง ภาพ
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์ สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา


โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,12:30   อ่าน 44 ครั้ง