ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EIS และ Gifted
3-4 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EIS และ Gifted ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2-3/4 ณ ดิโอโซนรีสอร์ทอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน และเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนรู้โรงเรียนการบิน ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manners) แบบชาวตะวันตก การจัดการโรงแรม ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำผ้าบาติก ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 103 คน ครู 10 คน รวม 113 คน

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
บรรพต กลิ่นสุม ภาพ
ขนิษฐา หะจิ เขียน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2563,11:48   อ่าน 77 ครั้ง