ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
ผู้อำนวยการดวงฤทัย ทองแก้วเกิด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเรียนต้นแบบ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองให้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 6 คน จัดสรรให้กับนักเรียนทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ในการนี้ผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและแนะแนวทางในการใช้จ่ายทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อาริษา วัฒนครใหญ่ ตรวจทาน
เสาวลักษณ์ สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,14:54   อ่าน 216 ครั้ง