ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Christmas Day 2020
25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมการเล่าประวัติวันคริสต์มาส กิจกรรม Christmas Quiz โดยครูชาวต่างชาติ และกิจกรรมร้องเพลง Jingle Bells โดยนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ณ ลานกิจกรรมลานบุญลานธรรม อาคารมะเดื่อชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ
กนกวรรณ ศรีวะสุทธิ์ รายงาน
เกษราพร หนูคง ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,23:12   อ่าน 14 ครั้ง