ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 26 -28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ชุมพร 2 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
บรรพต กลิ่นสุม ภาพ
ฉวีวรรณ กู้เมือง ภาพ
กรรณิการ์ พรหมหาญ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,23:38   อ่าน 24 ครั้ง