ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและสังเกตชั้นเรียนออนไลน์ “สพม. 11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัย Covid-19” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตชุมพร 2
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.05 - 10.00 น. โรงเรียนสวนศรีวิทยารับการตรวจเยี่ยมและสังเกตชั้นเรียนออนไลน์ “สพม. 11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัย Covid-19” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตชุมพร 2 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet รายวิชาเคมีวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์ ครูผู้สอน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ขอขอบพระคุณ นายสำรวย ภักดี รองผอ.สพม.เขต 11 นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผอ. โรงเรียนสวนศรีวิทยา ที่ได้ร่วมให้กำลังใจครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
พันทิวา ชาญพลรบ ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2564,23:38   อ่าน 46 ครั้ง