ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและสังเกตชั้นเรียนออนไลน์ “สพม. 11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัย Covid-19” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตชุมพร 2
14 มกราคม 2563 เวลา 08.10 - 09.05 น. โรงเรียนสวนศรีวิทยารับการตรวจเยี่ยมและสังเกตชั้นเรียนออนไลน์ “สพม.11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัย COVID-19” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยมีนายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ นายนวพล ดันสูงเนิน ประธานสหวิทยาเขตชุมพร 2 และนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูกนกวรรณ กันชนะ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
ธีรพเดช ไมล์ถึง ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน 
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2564,23:44   อ่าน 184 ครั้ง