ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
6 มีนาคม 2565 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โดยดำเนินสอบคัดเลือกตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนจัดห้องสอบตามกลุ่มผู้เข้าสอบ ดังนี้ กลุ่มผู้เข้าสอบปกติ กลุ่มผู้เข้าสอบที่เป็นผู้เสี่ยงสูง และกลุ่มผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลละแม และกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวน
โรงเรียนสวนศรีวิทยาขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอหลังสวน คณะครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อิสริญ บุญหนัก เขียน
อรววรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/mqGPCnmN8nGNDgQh9
 

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,00:23   อ่าน 165 ครั้ง