ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
15 ธันวาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ วันดอนสัก และ Hug village อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 448 คน และคณะครู จำนวน 23 คน
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
วิศิษฐ์ บัวชุม ภาพ
ธนัท ธนเตื้อง ภาพ
วีระกุล แก้วกลั่น ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 
https://photos.app.goo.gl/FmHSRUfFUJJwzh3m6

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,14:09   อ่าน 120 ครั้ง