ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสภาวะ COVID-19 รอบใหม่
ตามที่ โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้ประกาศแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –19) ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งใน ๒๘ จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในระหว่างสถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการ  ต้นสังกัดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการจัดการสอนแบบออนไลน์ นั้น
 ในการนี้ โรงเรียนตระหนักว่าการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้ปกครองไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติ โรงเรียนจึงมีมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสภาวะ COVID-19 รอบใหม่ โดยโรงเรียนพิจารณาจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ คนละ ๑๐๐ บาท/ คน/ เดือน จำนวน 2 เดือน รวมเป็นเงิน ๒๐๐ บาท 
โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
  ๑. ครูที่ปรึกษาประสานผู้ปกครองหรือนักเรียน ขอเลขบัญชีธนาคาร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ 
    มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking 
 ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณโอนเงินฯ ไปยังครูที่ปรึกษา ภายในวันพุธที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
 ๓. ครูที่ปรึกษาโอนเงินไปยังผู้ปกครองหรือนักเรียน เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 78 ครั้ง