ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกโครงการเพชรในตม การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quotaโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครคัดเลือกโครงการเพชรในตม
การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quotaโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
    คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ㆍผู้สมัครมีสัญชาติไทย
ㆍบิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ตามพื้นที่ประกาศ รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร
ㆍ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
ㆍกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และจบการศึกษาในปี 2565(ไม่รับพิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบ ม.6 ไปแล้ว)
ㆍ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ 1 ม.4 จนถึง
ภาคเรียน ที่ 1 ม.6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
ㆍมีผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 1 ประจำปีการศึกษา
2566
ㆍเป็นผู้มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ㆍต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือร้ายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือก TCAS รอบ ที่ 1/ 2566
 
#isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 153 ครั้ง