ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2549 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
2543 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ก.ค. – 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล