ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2554 ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2549 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
2543 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเขาชัยสน (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ก.ค. – 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล