ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปภาดา มณีนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : noowanmail@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ วิชาโทคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชฎักจันทรเกษม
2533 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2527 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2544 โรงเรียนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 5
2546 โรงเรียนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 6
2547 โรงเรียนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ คศ. 2
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล