ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sunantasakol@live.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี (คบ.) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
2526 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2523 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2520 ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร
2518 ป.4 โรงเรียนวัดพิชัยธาราราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536-2537 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538-2540 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2541-2548 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ครู คศ.1
2549-2553 โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล