ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259864
Page Views 2273292
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมานจิต จิตจร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี/ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง /ภาษาไทย
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2546 ปริญญาตรี/ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง / สื่อสารมวลชน
2542 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2539 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
2536 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บํารุง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 - 2555 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน ครูผู้ช่วย
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.