ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิษณุ อินทโรภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๔ ปริญญาตรี /ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๕๔๙ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ.ชุมพร
๒๕๔๓ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๑ พ.ค. ๕๔ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
๒๔ ก.ค. ๕๕ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
๒๔ ก.ค. ๕๗ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล