ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rattanasri2518@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาเคมี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
2537 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2534 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2532 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านคู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2542 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าเเพ จังหวัดสตูล อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าเเพ จังหวัดสตูล อาจารย์ 1 ระดับ 4
2544 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2547 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 5
2547 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล