ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Amgka.teprattananan@gotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2550 ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย
2543 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรียาภัย
2540 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร
2557 ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2552 โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล