ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Kbiology2010@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2543 ปริญญาตรี (วท.บ.) (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544-2547 โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ครูผู้สอน
2549-2553 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ครู คศ.1
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล