ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา มณีเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Dec281984 @hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2542 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2539 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
2557 ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2551 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2551-2552 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูผู้ช่วย
2552-2553 โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
2553-2554 โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล