ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมลฤดี สไตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Kataa-wisan@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2552 ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2549 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
2543 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ครู นักเรียนทุน สควค.
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล