ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนี มาตย์วิรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปวส./การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
2542 ปวช./การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
2537 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2535 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดวาลุการาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546-2547 7-11 สาขาปากน้ําหลังสวน พนักงานประจําร้าน
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่การเงิน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล