ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( เทคโนโลยีมัลติมีเดีย )
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี ( วท.บ. ) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2549 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2543 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 บริษัท แมกไม้รีสอร์ท & ทัวร์ จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สํานักงาน
2554 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2555 – ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล