ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรวีนัส เซ่งเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 บริหารธุรกิจ (ป.ตรี) (สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
2549 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
2547 พาณิชยกรรม (การขาย) (ปวช.) โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2553 ร้านโปรงานพิมพ์ พนักงานทั่วไป
2553-2554 ร้านกราฟฟิกส์ดีไซน์ พนักงานทั่วไป
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล