ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมัษณียา พูนสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยพณิชอินทราชัย กรุงเทพ
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2541 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ปี โรงพยาบาลรามา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก
1 ปี บริษัทมิตซูชุมพร ลูกค้าสัมพันธ์/ธุรการฝ่ายขาย
6 ปี - ปัจจุับัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล