ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภนิตย์ ชุมแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล