ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา กาลสงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
2534 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ทักษิณสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ทักษิณสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2541 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 โรงเรียนชุมพรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ครูผู้สอน
2554 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พนักงานราชการ
2558 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล