ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสว่างมนัส อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2524 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2527 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2529 อนุปริญญา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
2545 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-2540 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ครูพี่เลี้ยงเด็ก
2541-2544 โรงเรียนบ้านคู อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ครูพี่เลี้ยงเด็ก
2545-2560 โรงเรียนบ้านคลองน้อย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พนักงานราชการ
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล