ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเฉลิมขวัญ สาระอาภรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
2551 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
2550 ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล