ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kun-kru@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2546 ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2536 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2530 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2559 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล