ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิมลพรรณ ควรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : psukgaew@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อ.ละแม จ.ชุมพร
2550 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ.ชุมพร
2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
2556 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นนทบุรี ติดต่อประสานงาน
2556 King power
2557 โรงเรียนวัดประดู่หอม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สอนภาษาอังกฤษ(ครูพิเศษ)
2558 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อ.ละแม จ.ชุมพร สอนภาษาอังกฤษ
2558 หนึ่งดิจิตอล&สตูดิโอ อ.ละแม จ.ชุมพร
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล