ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2552 ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2543 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2540 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2555 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ครูอัตราจ้าง
2558-2560 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล