ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวโสภิดา ม่วงหีต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนิรมลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2540 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล