ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท / ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ หลักสูตรและการสอน
2550 ปริญญาตรี / ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต/ ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนวัดดอนรวบ อ.เมือง จ.ชุมพร สพป.ชพ.เขต1 ครูผู้ช่วย
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล