ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ.) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย
2553 โรงเรียนวัดปราสาทนิกร ครู คศ.1
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล