คณะผู้บริหาร

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา
เบอร์โทร : 0954284365
อีเมล์ : suganya.khorat@suansri.ac.th

นางจิตติมา วรชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0824155696
อีเมล์ : ywrchat@suansri.ac.th

นางอิสริญ บุญหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0905965858
อีเมล์ : isarin.b@suansri.ac.th

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : darawadee.b@suansri.ac.th

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0870850125
อีเมล์ : weerawan@suansri.ac.th

นายสุทิน สุทธิสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
เบอร์โทร : 0955492453
อีเมล์ : tinmath.ss@suansri.ac.th

นางวราภรณ์ พรมมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0868035828

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินทรัพย์

นายกฤษฎา กาลสงค์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0815395786
อีเมล์ : kay95786@suansri.ac.th