ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิตติมา วรชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอิสริญ บุญหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสุทิน สุทธิสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสุธีรา เทียมศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมยุรี พลดงนอก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินทรัพย์

นายกฤษฎา กาลสงค์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน