กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวยอดขวัญ จันทร
ครู

นายศศิพงศ์ ยอดไชย
ครู

นางสาวพรชนก ชูศักดิ์
ครู

นางพันธุ์ทิพย์ ศรีสมโภชน์
ครู

นายถนัดกิจ ธารารักษ์
ครูอัตราจ้าง