กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

นางสาวยอดขวัญ จันทร
ครู

นายศศิพงศ์ ยอดไชย
ครู

นางสาวพรชนก ชูศักดิ์
ครูผู้ช่วย