ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายพัลลภ พงศ์วัฒนาเกียรติ
พนักงานขับรถ

นายปุณณรัตน์ ศรีสุวรรณ

นายสันติ นวลสะอาด

นายวันชัย เพชรมุนี

นางพรพิมล ศุภมาตร์

นายชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว
พนักงานขับรถ