ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายพัลลภ พงศ์วัฒนาเกียรติ

นายปุณณรัตน์ ศรีสุวรรณ

นายสันติ นวลสะอาด

นายสิงห์โต ศรีวิลัย

นายวันชัย เพชรมุนี

นางพรพิมล ศุภมาตร์

นางอำภิรา ไกรวิลาศ

นางอรชร พ่วงไพบูลย์

นายชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว
พนักงานขับรถ