กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิษณุ อินทโรภาส
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนัสธี ศิริโพธิ์
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายยงยุทธ แสงสุวรรณ
หัวหน้าลูกเสือ ม.1

นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
หัวหน้าลูกเสือ ม.2

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
หัวหน้าลูกเสือ ม.3

นางสุภาพ ล่องหลง
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

นางพนิดา พรหมสถิตย์
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางมลฤดี สไตน์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางปิยา ครองไกรเวช
หัวหน้ากิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย/เศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวเฉลิมขวัญ สาระอาภรณ์
หัวหน้ากิจกรรมภาวะผู้นำ

นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม

นางสาวพรชนก ชูศักดิ์
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวดรัลรัตน์ ประสมทรัพย์
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางสาวพัสตราภรณ์ สักคุณี
เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน