ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนฤมล ฉิมสะอาด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดิเรก จันทร์วิไล
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล
ครู คศ.3

นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ครู คศ.2

นางขนิษฐา ฉายากุล
ครู คศ.2

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครู คศ.2

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู คศ.1

นางนันท์ลินี มณีนิล
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครู คศ.1

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา เสาวภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ ปลอดจินดา
ครูอัตราจ้าง