ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229117
Page Views 2222106
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนฤมล ฉิมสะอาด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดิเรก จันทร์วิไล
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล
ครู คศ.3

นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ครู คศ.2

นางขนิษฐา ฉายากุล
ครู คศ.2

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครู คศ.2

นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
ครู คศ.1

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู คศ.1

นางนันท์ลินี มณีนิล
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัฎฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา เสาวภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ ปลอดจินดา
ครูอัตราจ้าง
.