กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครู

นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์
ครู

นางสาวฉวีวรรณ กู้เมือง
ครู

นายภัสพงษ์ เตี่ยวหู
ครู

นางสาวอนันติยา หารี
ครู

นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว
ครู

นางสาวขวัญจิตต์ หอมชื่นใจ
ครู

นายสาริทธิ์ คงเกิด
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sarit34994@gmail.com

นายชัยรัตน์ ตั๋นสกุล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : max.za.za.cub@gmail.com

นางสาวอัญชนา ใจซื่อดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมฤตา รสสุคนธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกานต์ ปิลกะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวันรัตน์ หนูหีต
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวิณี พูลเกิด
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ อินทรจักร
ครูอัตราจ้าง