ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครูชำนาญการ

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู

นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครู

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร
ครู

นายเจษฎา เสาวภักดิ์
ครู

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครู

นายบรรพต กลิ่นสุม
ครูผู้ช่วย

นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉวีวรรณ กู้เมือง
ครูผู้ช่วย

นายภัสพงษ์ เตี่ยวหู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนันติยา หารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ อินทรจักร
ครูอัตราจ้าง