กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : natpapat.wat@gmail.com

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : Suteera0131@hotmail.com

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : Krukim1@hotmail.com

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู

นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครู

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครู

นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉวีวรรณ กู้เมือง
ครูผู้ช่วย

นายภัสพงษ์ เตี่ยวหู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนันติยา หารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ อินทรจักร
ครูอัตราจ้าง

นางอมรรัตน์ บรรดา
ครูอัตราจ้าง