ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285443
Page Views 2318717
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนฤมล ฉิมสะอาด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดิเรก จันทร์วิไล
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล
ครู คศ.3

นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ครู คศ.2

นางขนิษฐา ฉายากุล
ครู คศ.2

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครู คศ.2

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู คศ.1

นางนันท์ลินี มณีนิล
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัฎฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา เสาวภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ ปลอดจินดา
ครูอัตราจ้าง
.