ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล
ครู คศ.2

นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ครู คศ.2

นางขนิษฐา ฉายากุล
ครู คศ.2

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครู คศ.2

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู คศ.1

นางนันท์ลินี มณีนิล
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครู คศ.1

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา เสาวภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครูผู้ช่วย

นายบรรพต กลิ่นสุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ ปลอดจินดา
ครูอัตราจ้าง