กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ครูชำนาญการ

นายธีระเดช ไมล์ถึง
ครูชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์ ทองชิดเชื้อ
ครู

นางสาวยศวดี บุตรบุญ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : yossawadee.work@gmail.com

นางสาวเสาวภา จันทร์ปาน
ครูผู้ช่วย