ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐริยา รองพล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ครูชำนาญการ

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีระเดช ไมล์ถึง
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์
ครู

นายอภิสิทธิ์ ทองชิดเชื้อ
ครูผู้ช่วย