ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ครู คศ.1

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ครู คศ.1

นายสนธยา บรรดา
ครู คศ.3

นายธีระเดช ไมล์ถึง
ครู คศ.1

นางณัฐริยา รองพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นายชูชาติ ชูโชติ
ครูอัตราจ้าง