ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัฒ พันธฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสนธยา บรรดา
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ จันทระ
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธีระเดช ไมล์ถึง
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิก
ครู คศ.1

นางณัฐริยา รองพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นายชูชาติ ชูโชติ
ครูอัตราจ้าง