ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180980
Page Views 2087217
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ รัตนคช
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกรณ์ ชูบ่อฝ้าย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต ภู่สุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ นิ่มกูล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล ด่านพิชิตศึก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชามญช์ คุ้มภัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุมทิพย์ นาคราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาฏนภา ศรีชูรส
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิทธิวดี ชื่นมั่นนุษย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี แซ่ด่าน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริรัตน์ กระมุท
ตำแหน่ง : ปฎิคม
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนลินขวัญ จันทร์เสงี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฎิคม
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ วรรณกูล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานวาด ไทยชน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชริดา วงศ์ษาราช
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติพร วงศ์เวียน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเมินผล
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวินี เมืองนาโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประเมินผล
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ ชลสายทรัพย์
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธิดา ฉ้งทับ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐรุจ สุขอนันต์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายพัลลภ เทพมณฑา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมินทร์ หมื่นศรี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนเชษฎ์ เนตรวัฒน์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตตรา วงษ์สนิท
ตำแหน่ง : ตัวแทนระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาสินี รอดอุนา
ตำแหน่ง : ตัวแทนระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุสุมา นาคงาม
ตำแหน่ง : ตัวแทนระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายขจรศักดิ์ พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : ตัวแทนระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภวิกา พรหมรักษ์
ตำแหน่ง : ตัวแทนระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิ่นมณี แก้วไชยา
ตำแหน่ง : ตัวแทนระดับชั้น ม.6
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสีหื กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรค์สิทธิ์ สีตะสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศักดิ์ อินทรภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ เขียวนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโฉมสุดา สระทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญญาภรณ์ ทองหีต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริมาภรณ์ จุลท้าว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/6
.