รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์เนตร ทองมี (แมว)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 97
อีเมล์ : thipnate100121@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 มี.ค. 2563,11:04 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.142.67


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล